39اصل شادی بخش زندگی

1- انتظار نداشته باشهمیشه آنچه در اطرافت اتفاق می‌افتد مطابق میل و خواسته‌اتباشد.

2- تا با خودت مهرباننباشی، نمی‌توانی مهربورزی.

3- شادی خود را بههیچ‌چیز و هیچ‌کس وابسته نکن تا همیشه از آن برخوردارباشی.

4- قبل از مطمئن شدن،در مورد هیچ‌چیز قضاوت نکن.

5- نه گفتن را بیاموزو در مواقع لزوم از آن استفاده کن.

6- با بحث‌هایبی‌نتیجه انرژی خود را هدر نده.

7- از سختی‌ها ومشکلات در زندگی استقبال کن و با غلبه بر آنها به خودپاداش بده.

8- از هیچکس و هیچ‌چیزتوقع نداشته باش.

9- انتظار نداشته باشتا با منفی نگری، جسمی سالم داشته باشی.

10- برای کمک بهدیگران داوطلب شو.

11- به تفسیر و تعبیرکارهای دیگران نپرداز.

12- اجازه نده اتفاقاتناخوشایند روحیه‌ات را خراب کند.

13- هر کاری را باعلاقه تمرکز انجام بده.

14- زندگیخودت را هدفمند کن و برای رسیدن به اهدافت تلاشکن.

15- چیزهایی را کهدوست داری به دیگران ببخش.

16- قلبت را از نفرتخالی کن تا خوشبختی در آن لانه کند.

17- در تقسیم‌های خودتاخیر نینداز.

18- هنگام عصبانیت نفسعمیق بکش و تا 10 بشمار.

19- با دیگران طوریرفتار کن که دوست داری با خودت رفتار شود.

20- برای آنکه شادباشی باید شادی آفرین باشی.

21- در زندگی به جای «شناور بودن» «شناگر» باش.

22- اندوه روز نیامدهرا، بر روز آمده‌ات نیفزا. (حضرت علی«ع»)

23- هرگز سعی نکن بهدیگران بقبولانی که حرفت درست است.

24- خود را از اسارتزنجیرهای بدبینی، منفی‌نگری و نا‌امیدی آزاد کن.

25- بی‌احترامی دیگرانرا با بی‌اعتنایی جواب بده.

26- به جای بیزاری ازانسان‌ها از رفتارهای بد آنها متنفر باش.

27- به خاطر اشتباهاتگذشته خود را سرزنش نکن.

28- در فرهنگ لغات خود «شکست» را «تجربه» معنا کن.

29- هرگز خودت را بادیگران مقایسه نکن، چرا که تو چیزهایی داری که دیگران درحسرت آنها هستند.

30- برای کشف حقایق،زیاد تفکر کن، به خصوص جهان آفرینش.

31- در مقابلخواسته‌ها و گفتار دیگران انعطاف‌پذیر باش و نخواه که حرف،حرف خودت باشد.

32- با شرایط زندگیسازگار باش.

33- هنگام از دست دادنناراحت نشو.

34- به دیگران کمک کنآنچه را می‌خواهند به‌دست آورند.

35- بگذار که دیگراناز تو به‌عنوان فردی آرام و خوشرو یاد کنند.

36- برای انجامهرکاری، زمان مشخصی را اختصاص بده.

37- به موسیقی گوشکن.

38- بر جسم و روح خودمسلط باش.

39- به قدر توان تلاشکن و نتیجه را به خدا واگذار کن.

/ 0 نظر / 9 بازدید